فروردین ۲۷

ورونو د یو او بل څخه بد مه وایی ، او په مینه او صفا کی ژوند وکړی ، شه به وی چی دا ژوند د خدای په عبادت تیر کړو، او ددی پر ځای چی د بل په کړنه خبری وکړو ، او هغه محکوم کړو شه به دا وی چی د خدای د احکامو پوسیله چی د عیسی مسیح له لاری موژ ته راکړی شوی دی ، خپل ژوند اختیار کړو، که چیری داسی وکړو چی خلک محکوم کړو او بی ځای قضاوت وکړو ، او هغه د خدای د احکامو په مطابق نه وی ایا د خدای پر نزد مو ګناه نه دی کړی؟

د موژ دنده دا نه دی چی د خدای د احکامو په اړه نیوکه او یا قضاوت وکړو، بلکی زموژ دنده دادی چی د خدای د احکامو څخه کاملا اطاعت وکړو.

هغه څوک چی دا احکام یی وضع کړی ، یوازی هغه کولای شی د موژ او تاسو پر وړاندی قضاوت وکړی ، او یوازی هغه دی چی موژ ته خلاصون راکوی او یا د هلاکت سره مومخامخوی.

ځکه انسلن نه پوهیږی چی سبا ته به څه پیښ شی؟

نو لازم دی چی په سوله او صفا کی ژوند وکړو، او په مسیح کی رشد وکړو ، او هغه څه چی عیسی مسیح ارشاد کړی پر هغه باندی عمل وکړو.

خدای د ارامش او د مینی سرچشمه دی ، نو په دی وجه انسان ته ضروری بریښی چی په مینه او محبت کی ژوند ولری ، او د نورو سره ښه سلوک اختیار کړی، هغوی چی د عیسی مسیح پوری اړه لری هغوی ته لازم دی، چیری چی اوسیږی، باید چی د مهربانی او د ښه اخلاق خاوند اوسی تر څو نورو ته د یو مثال په توګه وی.

که چیری هغوی چی د خدای سره مینه لری او د خدای په لاره او احکامو عمل کوی، نو هغه ته لازم دی چی د کرکه او نفرت څخه لیری ژوند اختیار کړی ، او د نورو سره په نرمی او مهربانی ژوند او سلوک وکړی ، تر څو خدای پاک د انسان څخه خوشاله شی، د خدای خوښی دادی چی د هغه پر زوی د ایمان اقرار وکړو.

هغوی چی د خدای په زوی د ایمان اقرار کوی او یا په راتلونکی کی پر هغه باندی ایمان راوړی ، باید دیته پاملرنه ولری چی د خدای د وعدی پر اساس د هغه ټول ګناهونه بخښل کیږی، او کاملا یو نوی انسان تری جوړیږی، د عیسی مسیح بار دومره دروند نه دی ، هغه مهربان د ی او د مینی څخه ډک دی هغه په ټولو باندی مهربانی لری او علاقه لری چی خلک وبحشی.

نو د موژ او تاسو څخه هم غواړی چی مهربان اوسو او په هر کار کی د هغه احکام مراعات کړو، او د هغه څخه پیروی وکړو که چیری یو انسان پر تاسو باندی قهر وی او د قهر په نتیجه کی پر تاسو باندی ګذار کوی، باید چی تاسو متقابل عمل و نه کړی ، ځکه خدای پاک وایی چی خپل دشمن وبخشی او د مهربانی څخه کار واخلی.

په دی اړه عیسی مسیح ارشاد دادی، چی که چیری څوک تا په سپړه وهی خپل بل مخ ورته واړوه، تر څو په دی وجه د خدای د احکامو څحخ مو پیروی کړی وی، څومره لوی او پخشونکی خدای لرو، او هغه څومره مهربان دی دا د خدای مهربانی دی چی په ټولو یی لری او هغوی چی د هغه د احکامو څخه پیروی کوی او په عیسی مسیح باندی ایمان لری، هغوی پوهیږی چی د خدای رضا په دی کی دی چی موژ یو او بل وپخښو ، او کله چی موژ دا کار وکړو خدای پاک هغه ګوروی او موژ بخښی.

دوستانو دا دنیاه چی موژ او تاسو ژوند کوو د عیسی مسیح په وسیله پیدا شوی او هغه پخپله خدای دی ، نو لازم دی چی پر هغه باندی د ایمان اقرار وکړو، دا چی هغه کولای شی ګناه وبخشی نو دا واضع دی چی څوک کولای شی د انسان ګناه دبخشی؟

هو یوازی خدای پاک کولای شی انسان وبخشی او هغه عیسی مسیح دی.